Categories
Giáo dục

Bài kiểm tra IQ 60 giây

Cho năm số 7, 5, 8, 2, 4, hãy dùng bốn phép toán cộng, trừ, nhân, chia để năm số tạo kết quả 35. Lưu ý, không thay đổi thứ tự các số, không thêm ngoặc và mỗi phép toán dùng một lần.

Cho năm số 7, 5, 8, 2, 4, hãy dùng bốn phép toán cộng, trừ, nhân, chia để năm số tạo kết quả 35. Lưu ý, không thay đổi thứ tự các số, không thêm ngoặc và mỗi phép toán dùng một lần.

Câu 1:

Bài test 60 giây kiểm tra IQ
Bài test 60 giây kiểm tra IQ

>> Đáp án

Câu 2: Điền số phù hợp vào dấu hỏi chấm.

Bài test 60 giây kiểm tra IQ - 1
Bài test 60 giây kiểm tra IQ – 1

>> Đáp án

Câu 3: Điền số phù hợp vào dấu hỏi chấm.

Bài test 60 giây kiểm tra IQ - 2
Bài test 60 giây kiểm tra IQ – 2

>> Đáp án

Câu 4: Điền các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 vào các ô tròn trong tam giác dưới đây, sao cho tổng các số tại mỗi cạnh của tam giác đều bằng 17. Lưu ý, mỗi số chỉ dùng một lần.

Bài test 60 giây kiểm tra IQ - 3
Bài test 60 giây kiểm tra IQ – 3

>> Đáp án

Theo Bright Sides