Bên trong căn cứ hải quân Campuchia bị nghi cho Trung Quốc thuê

0

Bên trong căn cứ hải quân Campuchia bị nghi cho Trung Quốc thuê
 
 

Bên trong căn cứ hải quân Campuchia bị nghi cho Trung Quốc thuê

Video: Reuters