Cách cấu tạo câu hỏi đuôi với trạng từ phủ định và ‘Must’

2

Nếu mệnh đề chính có các trạng từ phủ định, câu hỏi đuôi sẽ dùng trợ động từ ở dạng khẳng định.

1. Nếu trong mệnh đề chính có các trạng từ phủ định seldom, hardly, scarcely, barely, never, trợ động từ ở câu hỏi đuôi sẽ cấu tạo ở dạng khẳng định.

Ví dụ: Your friends seldom go to church, do they? (Những người bạn của bạn ít khi đi nhà thờ, phải không?).

Lan and Nam have hardly seen each other, have they? (Nam và Lan gần như không gặp nhau, đúng không?).

They never complained, did they? (Không ai kêu ca gì, đúng không?).

2. Câu hỏi đuôi với động từ khuyết thiếu “Must”

– Must chỉ sự cần thiết thì trong câu hỏi đuôi ta dùng needn’t

Ví dụ: She must study hard, needn’t she? (Cô ấy cần học tập chăm chỉ đúng không?).

– Must chỉ sự cấm đoán

Ví dụ: You mustn’t come late, must you? (Bạn không được đến muộn, đúng chứ?).

– Must chỉ dự đoán ở hiện tại, ta dựa vào động từ sau must

Ví dụ: She must be a very smart student, isn’t she? (Cô ấy chắc hẳn là một học sinh rất thông minh, phải không?).

– Must chỉ dự đoán ở quá khứ (must +have+ Vp2), ta dùng have/has là trợ động từ trong câu hỏi đuôi

Ví dụ: You must have used my motorbike, haven’t you? (Bạn chắc đã dùng xe máy của tôi, phải không?).

Luyện tập:

Đinh Thị Thái Hà

Bài trướcKhánh Vân vào top 20 Hoa hậu của các Hoa hậu
Bài tiếp theo1,5 tỷ USD vốn FDI vào Bình Dương