Categories
Giáo dục

Cách dùng bị động thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Nếu chủ ngữ của câu chủ động là các ngôi nhân xưng và danh từ chung, khi chuyển sang câu bị động không cần by + O (lấy từ S câu chủ động).

Nếu chủ ngữ của câu chủ động là các ngôi nhân xưng và danh từ chung, khi chuyển sang câu bị động không cần by + O (lấy từ S câu chủ động).

Câu bị động ở thì hiện tại đơn: Am/is/are + Vp2

Câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn: Am/is /are being + Vp2

* V-ing: Động từ thêm đuôi ing/Vp2: Động từ phân từ hai

* S: Chủ ngữ/O: Tân ngữ

* Nếu S của các câu chủ động là các ngôi nhân xưng I, you, we, they, she, he, it và danh từ chung: person, people, everyone, khi chuyển sang câu bị động không cần by + O (lấy từ S câu chủ động).

Hiện tại đơn

Câu khẳng định:

S + V+ O.

=> S (là O của câu chủ động) + am/is/are + Vp2…. + by O (là S của câu chủ động.)

Ví dụ: She (S) writes (V) an essay (O) everyday to practice for the exam.

=> An essay is written everyday to practice for the exam.

Câu phủ định:

S + don’t / doesn’t V+ O.

=> S (là O của câu chủ động) + am not /isn’t /aren’t Vp2… + by O (là S của câu chủ động).

Ví dụ: The girls (S) don’t buy (don’t V) newspaper (O) in the morning.

=> Newspaper isn’t bought by the girls in the morning.

Câu hỏi:

Do/ Does + S + V + O…?

=> Am/ Is / Are + S (là O của câu chủ động) + Vp2… by O (là S của câu chủ động)?

Ví dụ: Does (Does) My (S) sell (V) pictures (O) that she draws?

=> Are pictures that she draws sold by My?

Hiện tại tiếp diễn

Câu khẳng định:

S + am/ is /are + V-ing+ O.

=> S (là O của câu chủ động) + am / is /are + being Vp2 … by O (là S của câu chủ động).

Ví dụ: She (S) is making (is V-ing) coffee (O) for family in the morning.

=> Coffee is being made for family in the morning.

Câu phủ định:

S + am not /isn’t /aren’t + V-ing + O.

=> S (là O của câu chủ động) + am not /isn’t/aren’t + being Vp2…by O (là S của câu chủ động).

Ví dụ: The man (S) isn’t painting (isn’t V-ing) the walls (O) now.

=> The walls aren’t being painted now.

Câu hỏi:

Am / Is / Are + S + V-ing + O…?

=> Am/ Is/Are + S (là O của câu chủ động) + being Vp2… by O (là S của câu chủ động)?

Ví dụ: Are (Are) they (S) preparing (V-ing) for the party at the moment (O)?

=> Is the party being prepared at the moment?

Chọn đáp án đúng cho các câu sau ở thể chủ động hoặc bị động:

Đinh Thị Thái Hà