Công viên 23 tháng 9 thiết kế tận dụng năng lượng tự nhiên

1

Thiết kế của công viên 23 tháng 9 mới ở Hồ Chí Minh
 
 

Thiết kế của công viên 23 tháng 9 mới ở Hồ Chí Minh

Đồ họa: Next

Thiết kế của công viên 23 tháng 9 mới ở Hồ Chí Minh
 
 

Thiết kế của công viên 23 tháng 9 mới ở Hồ Chí Minh

Đồ họa: Next