Hiện trạng tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng

1

Hiện trạng tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng

Tạ Lư – Đoàn Loan

Hiện trạng tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng

Tạ Lư – Đoàn Loan