Hồ đập cạn trơ đáy, 6.000 ha lúa sắp chết khô ở Nghệ An

0

100 hồ đập cạn trơ đáy, 6.000 ha lúa sắp chết khô
 
 

100 hồ đập cạn trơ đáy, 6.000 ha lúa sắp chết khô