Lính Israel dùng kính thực tế ảo huấn luyện chiến đấu trong hầm

0

Lính Israel dùng kính thực tế ảo huấn luyện chiến đấu
 
 

Lính Israel dùng kính thực tế ảo huấn luyện chiến đấu

Video: AFP