Ngọn núi thiêng của Triều Tiên

1

Ngọn núi thiêng của Triều Tiên
 
 

Ngọn núi thiêng của Triều Tiên

Video: AFP