Người đàn ông tình nguyện lặn xuống biển Đà Nẵng để nhặt rác

4

Người đàn ông chuyên lặn biển nhặt phế thải ở Đà Nẵng
 
 

Người đàn ông chuyên lặn biển nhặt phế thải ở Đà Nẵng