Tổng biên chế công chức năm 2020 hơn 253.000

0

Trong đó, công chức các cơ quan Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập, bộ, cơ quan ngang bộ gần 108.370; cơ quan thuộc HĐND, UBND tỉnh, huyện gần 142.770; cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hơn 1.000. 

Cán bộ tiếp công dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: PV. 

Cán bộ tiếp công dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: PV. 

Các hội đặc thù trong cả nước có gần 700 biên chế; công chức dự phòng hơn 600 biên chế. 

Tổng biên chế công chức trên không bao gồm Bộ công an, Quốc phòng, các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ giao biên chế với từng cơ quan, đơn vị nêu trên. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tinh giản biên chế theo quy định. 

Tổng biên chế công chức năm năm 2020 giảm hơn 6.000 so với năm 2019 (259.590 biên chế).